สัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

🌟 สัมมนา ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน

การพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development)

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวบุคคลและองค์กร นั่นคือการพัฒนาในรูปแบบที่ยึดเอาตัววิทยากรเป็นตัวเชื่อมและผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง โดยการสร้างเสริมบรรยากาศที่ดีสนุกสนานเป็นกันเอง ในช่วงที่มีการเรียนรู้ ฝึกฝน หรือพัฒนา โดยอาศัยการเรียนรู้จากเกม ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้สึกไม่เบื่อ ผ่อนคลาย สบาย ๆ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการเปลี่ยนเเปลง โดยเฉพาะพฤติกรรมของคน แล้วเเต่ทางผู้เข้ารับการอบรมว่าต้องการเรียนรู้วิชาการด้านใด ซึ่งทางบริษัทโซดา เมนเนจเมนท์ มีหลักสูตรสัมมนาให้ท่านสามารถเลือกได้ตามพฤติกรรมพึงประสงค์มากมาย โดยยึดหลักกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีที่ อ.โซดาได้คลุกคลีกับวงการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะสมประสบการณ์บวกกับการที่เป็นนักอ่านตัวยง นักคิดที่คิดแบบไม่เหมือนใคร จึงได้คิดเกมและวิธีเล่น พร้อมวัตถุประสงค์ของเกมแต่ละชนิดที่แฝงด้วยเเง่คิด ปรัชญ าและกลการเเก้ไข จึงขอรับรองได้ว่าถ้าท่านได้ใช้บริการของบริษัทโซดา เมนเนจเมนท์ จะได้ครบทั้งสาระ ความสุข และความสนุก

ดูกิจกรรมอื่นได้ที่ รับจัดกิจกรรม ที่ใช้ควบคู่กับการเดินทางท่องเที่ยว

หัวข้อ’ สัมมนา ‘ต่าง ๆ

 • การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง/ การบริหารความขัดแย้ง
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ และการพูดจูงใจ
 • การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • กลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม
 • เทคนิคการบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
 • เทคนิคบริหารงานบริการสู่ความเป็นเลิศ
 • การพูดในที่ชุมชนและการทำกิจกรรมสันทนาการ
 • การวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
 • เทคนิคการสร้างความผาสุกในการทำงาน
 • กลยุทธ์การตลาดและเทคนิคการขาย
 • เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน
 • วิทยากรด้านการท่องเที่ยว
 • หัวข้ออื่น ๆ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์ขององค์กร

โครงการ’ สัมมนา ‘หัวข้อ “วิธีสร้างเป้าหมายกับการไปให้ถึง”

หลักการและเหตุผล

ในชีวิตประจำวันทุกคนมักถูกท้าทายด้วยเป้าหมายที่สร้างขึ้นจากบุคคลอื่น เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ครู อาจารย์ หรือแม้กระทั่งครอบครัว ซึ่งเเน่นอนว่าเป้าหมายเหล่านั้นย่อมตอบสนองความความต้องการของผู้สร้าง ในขณะเดียวกันกลับมีอีกหลายคนที่ไม่เคยสร้างเป้าหมายให้กับตัวเอง แม้ว่าจะมีความต้องการความสำเร็จอยู่ลึก ๆ ในจิตใจ การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมฯ ค้นหาความต้องการที่เเท้จริงของตนเองให้พบ และนำเอาความต้องการนั้นมาสร้างเป็นเป้าหมายอย่างมีขั้นตอน รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านขบวนการทางความคิด และกิจกรรมที่จะทำให้เข้าถึงหัวข้อของการสัมมนาอย่างเเท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้ถึงความสำคัญของการสร้างเป้าหมายเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสร้างเป้าหมายให้กับตนเอง โดยมีขั้นตอนในการบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ถึงเทคนิคในการสร้างเเรงจูงใจให้กับตนเองและผู้อื่น
 4. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เเน่นเเฟ้นยิ่งขึ้น

รูปแบบการ สัมมนา

 • กิจกรรมกลุ่ม
 • การระดมสมองจากเหตุการณ์สมมติ (Case Study)
 • การบรรยายเนื้อหา

เนื้อหาการ สัมมนา

 • ความหมาย และความสำคัญของเป้าหมาย
 • ตอนนี้ใครสร้างเป้าหมายให้กับคุณ?
 • วิธีการสร้างเป้าหมายเเละการไปให้ถึง
 • เทคนิคการสร้างเเรงบรรดาลใจ
 • ข้อสรุปเเละการนำไปใช้จริง
สัมมนา

โครงการสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการสร้าง และดูเเลรักษาทีมงานที่เข้มเเข็ง”

หลักการเเละเหตุผล

การทำงานร่วมกันในองค์กรทุกคนต่างเรียกร้องและมองหา “ทีมงานที่เข้มเเข็ง” ทำให้หลาย ๆ ฝ่ายมุ่งเน้นเเละให้ความสำคัญในการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพเป็นหลัก เเต่เมื่อเริ่มทำงานร่วมกันไประยะหนึ่งกลับต้องพบกับความล้มเหลวและปัญหามากมาย เนื่องจากขาดทักษะในการดูเเลรักษาทีมงานให้ยั่งยืน ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจเเละทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างเเรงกล้า จึงจะประสบความสำเร็จได้ การสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนที่ขาดหายไปในการที่จะสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จนี้ ผ่านเกมส์ความคิดและการบรรยายเนื้อหา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างทีมงานและการดูเเลรักษาทีมอย่างเป็นรูปธรรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้บทบาทของการทำงาน และประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม
 3. เพื่อเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 4. เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิดในกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร และพนักงานทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 • การบรรยายเนื้อหา
 • การระดมสมองจากเหตุการณ์สมมติ (Case Study)
 • กิจกรรมกลุ่ม

ระยะเวลา และสถานที่จัดการสัมมนา

 • 3-4 ชั่วโมง ณ โรงแรม ………

เนื้อหาการ สัมมนา

 • เเนวคิด และความหมายของทีมงาน
 • ต้องมีทีมจริงหรือ? (ความสำคัญของทีมงาน)
 • เทคนิค และกระบวนการสร้างทีมงานที่เข้มเเข็ง
 • ข้อควรระวังในการทำงานเป็นทีม
 • มโนทัศน์กับการทำงานเป็นทีม
 • จิตวิทยาการรักษาทีม
 • กลวิธีการคิดบวกกับองค์กรที่อบอุ่น
 • ข้อสรุปและการนำไปใช้จริง

กำหนดการในการจัด สัมมนา

08.00 น.      ลงทะเบียนเเละเข้าสู่ห้องการสัมมนา

08.30 น.      วิทยากรบอกเล่าถึงที่มาและโครงสร้าง รวมถึงรูปเเบบการสัมมนาบรรยายเนื้อหา “เทคนิคการสร้างและดูเเลรักษาทีมงานที่เข้มเเข็ง”

10.00 น.      กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมเเละละลายพฤติกรรม

10.30 น.      เเข่งขันเกมส์ทางความคิดภายใต้เนื้อหาของ “เทคนิคการสร้างเเละดูเเลทีมงานที่เข้มเเข็ง”

11.30 น.      บรรยายสรุปสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม

12.00 น.      จบการสัมมนา

สัมมนา

ตัวอย่าง กำหนดการอบรม’ สัมมนา ‘บุคลากรปีแห่งการท้าทาย
องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรเปี่ยมสุข (Organization Development)
หลักสูตร “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมด้วยการเเข่งขัน (The Fast Moving Team)”

ตัวอย่างกำหนดการสัมมนา (กรณีมีเวลา 3-4 ชั่วโมง)

08.55 น.      พิธีเปิดการอบรมสัมมนา โดย …………..

09.00 น.      กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 • วัฒนธรรมองค์กร (สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ)
 • กิจกรรมรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น (Self Esteam)
 • กิจกรรมสะพานเชื่อมวัฒนธรรม 
 • บุคลิกภาพภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนเเปลง (Leadership)
 • การประชุมเชียร์อัพ (Leadership)
 • กิจกรรมการสร้างทีม “เกมส์ธุรกิจ” (Business Game)
 • บุคลิกภาพภาวะผู้นำ
 • ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนเเปลง

11.00 น.      การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งเน้นผลสำเร็จขององค์กร

 • การสื่อสาร 3 ประเภท
 • กิจกรรมการฟังอย่างใส่ใจ
 • กิจกรรมการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • ขั้นตอนการโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น
 • กิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมด้วยการเเข่งขัน
 • กิจกรรมยิงเรือ/กิจกรรมรถไฟ/กิจกรรมโยนน้ำอัดลม

12.15 น.      สรุปกิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมด้วยการเเข่งขัน

12.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมสนองวัตถุประสงค์ด้าน

 1. วัฒนธรรมองค์กร
 2. การปรับตัวและการเรียนรู้เพื่อการอยู้ร่วมกัน
 3. ทัศนคติที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร
 4. การประสานสายสัมพันธ์ในองค์กร
 5. พัฒนาบุคลิกภาพกับภาวะผู้นำ
สัมมนา

หัวข้อการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักตนเองมากขึ้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
 3. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กร มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและตนเอง
 5. ขจัดข้อขัดเเย้งในการทำงาน
 6. มีเทคนิคในการสื่อสารเเละการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
 8. มีการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ
สัมมนา

หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักตนเองมากขึ้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ แนวทางการพัฒนาตนเอง โดยตระหนักถึงจุดเเข็งที่ควรรักษาและพัฒนาจุดอ่อนให้สามารถชนะอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
 4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
 5. มีพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
 6. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
สัมมนา

📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางด้านล่าง

Line: ไลน์คุณเจ (คุณเจ)

Line: ไลน์คุณมิงค์ (คุณมิงค์)

Tel: 063-393-4600 (คุณเจ)

Tel: 062-763-4440 (คุณมิงค์)

Tel: 02-121-7282

INBOX: m.me/sodatour2016.

เที่ยวครบรส จบที่เดียว