CSR - ยอดนิยม

CSR 10 กิจกรรมยอดนิยม

🌟 ไปกับทีมงานอ.โซดา...ออกแบบโดนใจ...ได้โปรแกรมใน 3 วัน

🌟 CSR 10 กิจกรรมยอดนิยม | ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน

CSR

บริษัทฯ รับจัดกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ในการเดินทางท่องเที่ยว สัมมนา หรือดูงานทุกครั้ง เราจะแนะนำกิจกรรมเพื่อสังคมตามเส้นทาง ตามความเหมาะสม นอกจากจะได้ความรู้จากการสัมมนา ความสุขจากการท่องเที่ยวแล้ว ท่านยังสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น ๆ ที่ด้อยโอกาสจากส่วนเกินที่ท่านมีอยู่ เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมความสุขในวันเดินทางให้ท่านได้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่

🌳 Corporate Social Responsibility หรือบริษัทบริบาล

หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

🌳 อ.โซดา จากโซดา เมนเนจเมนท์ ได้ตั้งปณิธานในการทำงานไว้ว่า

“เศษหนึ่งของความคิด คือ ความกล้า ถ้าคุณกล้าคิด ส่วนเกินของชีวิตอุทิศให้สังคม ดังนั้น ในการเดินทางท่องเที่ยว สัมมนา ดูงานทุกครั้ง เราจะแนะนำกิจกรรมเพื่อสังคมตามกำลังทรัพย์ หรือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญตามเส้นทาง ตามความเหมาะสม นอกจากได้ ความรู้จากการสัมมนา ความสุข ความสนุกกับการท่องเที่ยว ท่านยังสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น ๆ ที่ด้อยโอกาสจากส่วนเกินที่ท่านมีอยู่ เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมความสุขในวันเดินทางให้ท่านได้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่…”

🌳 ตัวอย่างการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมาย | CSR

 • โครงการพี่ทำงาน ช่วยน้องโรงเรียน
 • โครงการห่วงใย ใส่ใจ ช่วยเหลือคนไข้เอดส์
 • โครงการเติมรัก แบ่งปัน สร้างฝันให้น้อง
 • โครงการรวมใจชมรมกีฬา เพื่อการศึกษาเยาวชน 
 • โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
 • โครงการคืนป่าใ้ห้พ่อ คืนบ้านให้ลิงเเสม
 • โครงการวันเกิดปีนี้ ทำดีเพื่อสังคม
 • โครงการบ้านสีเขียว
 • โครงการของขวัญวันเด็ก
 • โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
 • โครงการสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนที่ขาดเเคลน
 • โครงการอุปกรณ์การศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

🌳 สร้างฝายทดน้ำ…(ฝายแม้ว) | CSR

เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยม ฝายแม้ว คือ สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อกั้นทางเดินของน้ำ ซึ่งเราจะสร้างกั้นลำธารขนาดเล็กตรงบริเวณต้นน้ำหรือบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เพื่อให้สามารถดักตะกอนไม่ให้ไหลไปทับถมตรงบริเวณปลายน้ำ และถ้าเป็นช่วงที่น้ำหลากไหลแรงก็จะสามารถช่วยชะลอการไหลของน้ำได้ให้ไหลช้าลง ซึ่งฝายมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ช่วยกักน้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น

CSR - ฝายแม้ว

🎒 บริจาคสิ่งของ | CSR

เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยแก้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ ได้ เช่น ปัญหาภัยหนาว ปัญหาโรงเรียนขาดแคลน คือการนำเงินจำนวนหนึ่งไปซื้อสิ่งของ หรือการแบ่งเอากำไรส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ไปบริจาคให้กับสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งการที่เอากำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ไปบริจาคส่วนมากก็จะได้เห็นได้จาก “รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปพัฒนาสังคม” เป็นต้น

CSR - บริจาค

🌊 บริจาคชูชีพและปลูกปะการัง

เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว ปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใต้น้ำ หากปะการังมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะทำให้ชีวิตใต้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

CSR - ปลูกปะการัง

🌳 ปลูกป่าลดโลกร้อน

เป็นกิจกรรมอีกอย่างที่เป็นที่นิยม ต้นไม้เป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ คืนความสมดุลทางชีวภาพ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์

CSR - ปลูกป่า

🐘 โครงการช้างป่าบ้านพ่อ ปลูกหญ้าให้ช้าง สร้างอาหารกระทิง

เป็นกิจกรรม CSR ที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือช้างป่าและกระทิงให้มีอาหาร แหล่งน้ำอย่างพอเพียง โดยเฉพาะฤดูแล้งที่จะขาดแคลนแหล่งอาหารและแหล่งน้ำ ซึ่งจะทำให้ช้างและกระทิงออกมาหาอาหารนอกเขตบริเวณของตัวเอง หรือเข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยของคน กิจกรรมนี้จึงเป็นอีกกิจกรรมที่มีประโยชน์มากต่อสังคม

CSR - เลี้ยงช้าง

⚽️ ฟุตบอลการกุศล

เป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้คนในองค์กรได้พากันออกกำลังกาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเตะฟุตบอลการกุศล คือ การนำรายได้ไปมอบสมทบทุนให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้ได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

CSR - ฟุตบอล

🙏🏼 ทำบุญ…ฟังเทศน์…

เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำบุญและฟังธรรมเทศนาสอดแทรกหลักธรรมต่าง ๆ เพื่อได้รับข้อคิดดี ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

CSR - ฟังเทศน์

🐟 ขุดบ่อปลา

การขุดบ่อปลาถือเป็นอีกตัวเลือกกิจกรรมที่ดี เนื่องจากปลาเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยม เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและอุดมไปด้วยไขมันดี เหมาะที่จะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารหลักให้กับเด็ก ๆ สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้งยังสามารถเป็นงานอดิเรกของเด็ก ๆ ที่จะช่วยฝึกเรื่องความรับผิดชอบ และยังสร้างรายได้ให้กับเด็ก ๆ ได้อีกด้วย

CSR - ขุดบ่อปลา

🐓 สร้างเล้าไก่

อีกกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการสร้างเล้าไก่ ไก่เป็นสัตว์ที่สามารถกินเนื้อได้และสามารถกินไข่ได้ ทั้งเนื้อไก่และไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีให้กับร่างกาย การเลี้ยงไก่เองก็จะทำให้มีอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมีไว้ให้บริโภค สามารถสร้างรายได้ให้กับเด็ก ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำมูลไก่ไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ให้เจริญเติบโตแบบปลอดสารเคมีได้อีกด้วย

สร้างเล้าไก่

🍄 สร้างโรงเพาะเห็ด

การสร้างโรงเพาะเห็ดให้กับโรงเรียน ทำให้เด็ก ๆ จะมีเห็ดไว้รับประทานโดยที่ไม่ต้องเสียเงิน เห็ดเป็นแหล่งโปรตีน มีใยอาหารสูงและมีวิตามินที่ดี นอกจากที่เด็ก ๆ จะมีเห็ดไว้รับประทานแล้วยังสามารถนำเห็ดบางส่วนไปขายเพื่อหารายได้ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ทำในเวลาว่าง

สร้างโรงเพาะเห็ด

📍 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด สามารถดูได้ที่ รับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 📍

📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางด้านล่าง

Line: ไลน์คุณเจ (คุณเจ)

Line: ไลน์คุณมิงค์ (คุณมิงค์)

Tel: 063-393-4600 (คุณเจ)

Tel: 062-763-4440 (คุณมิงค์)

Tel: 02-121-7282

INBOX: m.me/sodatour2016.

เที่ยวครบรส จบที่เดียว